ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

23 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ σχετικά με την Ερώτηση 35 βουλευτών με θέμα: << Η κυβέρνηση προχωρά σκανδαλωδώς στην υλοποίηση ενός αντι-περιβαλλοντικού σχεδίου που ταυτόχρονα νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. »

Η κυβέρνηση προχωρά σκανδαλωδώς στην υλοποίηση ενός αντι-περιβαλλοντικού σχεδίου που ταυτόχρονα νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής, τονίζουν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Γιάννη Ραγκούση, βουλευτή Β΄ Πειραιά και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και του Σωκράτη Φάμελλου, Τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Με την νέα σκανδαλώδη περιβαλλοντική κατάταξη των ναυπηγείων, όπως προκύπτει από τον προσαρτώμενο Πίνακα 1 «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες» με α/α 189: Ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, διάλυση και συντήρηση πλοίων και σκαφών στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β’ 3833/09.09.2020), «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)», επέρχεται η επιζήμια για το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον τροποποίηση των βαθμών όχλησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων των ναυπηγείων.

Το προηγούμενο όριο των 12 μέτρων πλοίων για την ένταξη στη χαμηλή όχληση ναυπηγικών δραστηριοτήτων δεκαπλασιάστηκε, εντάσσοντας πλέον και τα πλοία με μήκος μέχρι 120 μέτρα. Αυτό προέκυψε, γιατί η προϋπόθεση που θέτει η ΚΥΑ, ο αριθμός μορίων να υπερβαίνει τα 90 ακόμη και για πλοία έως 120 μέτρα, προκειμένου να ενταχθούν στην Α2 κατηγορία μέσης όχληση, είναι απολύτως ανεπαρκής. Ακόμη και σε ανοργάνωτους χώρους υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Β κατηγορίας χαμηλής όχλησης, τα μόρια σαφώς δεν υπερβαίνουν τα 90.

Με αυτό τον τρόπο, οι μεταποιητικές δραστηριότητες πλοίων μήκους μέχρι 120 μέτρα καταλήγουν να εντάσσονται στην κατηγορία Β, δηλαδή χαμηλής όχλησης και που μπορούν πια να χωροθετηθούν σε όλες τις περιοχές . Ωστόσο οι δραστηριότητες των πλοίων αυτών μόνο χαμηλής όχλησης δεν είναι.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφασή τους οι Υπουργοί Ανάπτυξης& Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, προχώρησαν σ΄ αυτή τη σκόπιμη τροποποίηση, η οποία συνεπάγεται πως τα νέα ναυπηγεία με μεταποιητικές δραστηριότητες σε μεγάλα πλοία μήκους έως 120 μέτρων, θα εντάσσονται πλέον στη Β τοπικών και όχι σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατηγορία και στη χαμηλή όχληση αντί για την Α2 σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατηγορία και στη μέση όχληση.

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ουσιαστικά η υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνδυαστικά με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του ν. 4635/2019, Επενδύω στην Ελλάδα, όπως ισχύουν. Επίσης με αυτόν τον τρόπο εισάγεται η χωρίς τεκμηρίωση και μελέτη αλλαγή κατηγοριοποίησης διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων και ως προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και ως προς το κριτήριο των οχλήσεων και το συνολικό μείγμα χρήσεων γης της περιοχής.

Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα καιροσκοπικών επιχειρηματικών συμφερόντων του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, που θα απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση έκδοσης για τα ναυπηγεία τους Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). Σε αντίθεση με τις υγιείς, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που έχουν εφαρμόσει ήδη την περιβαλλοντική νομοθεσία στο σύνολό της.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιοι Υπουργοί κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης με την επίμαχη ΚΥΑ, απαλλάσσει όσους θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο από την υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ και έκδοσης ΑΕΠΟ, εντάσσοντας τους σε χαμηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής κατάταξης αλλά και απαλλάσσοντας τους από τις χωροταξικές απαγορεύσεις που μπορεί να υφίστανται βάσει των κατηγοριών των οχλήσεων, κατατάσσοντάς τους στη χαμηλότερη κατηγορία.

Επίσης, η κατάταξη σε Β κατηγορίας περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν απαιτεί γνωμοδοτήσεις συναρμοδίων υπηρεσιών και υπουργείων και οικείων περιφερειακών συμβουλίων, και δεν περιλαμβάνει διαδικασίες γνωστοποίησης και διαβούλευσης, με αποτέλεσμα να αφαιρεί από την τοπική κοινωνία και τους φορείς το θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα έκφρασης γνώμης.

Επιπλέον η περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Β, απαιτεί πολύ ασθενέστερους όρους και κριτήρια χωροθέτησης και κατ’ επέκταση συμβατότητα με τις κατά περίπτωση χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης της δραστηριότητας και πρακτικά νοθεύονται οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης της κάθε περιοχής. Υπογραμμίζεται ότι εν προκειμένω η εκτελεστική εξουσία, με την έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ, παρεμβαίνει ουσιωδώς στη χωροταξική οργάνωση των χρήσεων γης της χώρας, αρμοδιότητα που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Σ ανήκει στη νομοθετική εξουσία.

Όλα αυτά εξελίσσονται, κατά παράβαση των επιδιωκόμενων σκοπών της Σύμβασης Aarhus, του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1367/2006 «Κανονισμός Aarhus» και της απόφασης της 11ης/06/2018 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες και της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης και κατά παράβαση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) δηλαδή τις Οδηγίες 2011/92/ΕΕ και 2014/52/ΕΕ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον».

Συνοψίζοντας, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση ενός σκανδαλώδους, αντι-περιβαλλοντικού σχεδίου που ταυτόχρονα νοθεύει τον υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των αρμοδίων Υπουργών, που επισημάνθηκαν ανωτέρω.

Αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα επιφέρουν τη ραγδαία συρρίκνωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, ήδη επιβαρυμένης περιβαλλοντικά, μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, ιδίως της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δήμου Περάματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, με την επίμαχη ΚΥΑ οι αρμόδιοι Υπουργοί κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, έρχονται να συμπληρώσουν την - με κάθε κόστος - αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης, προς εξυπηρέτηση των αεριτζίδικων ιδιωτικών συμφερόντων, ακόμη και με τη χρήση αθέμιτων ανταγωνιστικών πρακτικών εις βάρος της μεσαίας επιχειρηματικής ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, οι εκπρόσωποι της οποίας θα συμπιεστούν από έναν εξοργιστικά, αθέμιτο ανταγωνισμό.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

1. Προτίθενται να ανακαλέσουν την ανωτέρω σκανδαλώδη Κοινή Υπουργική Απόφασή τους - τόσο για το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και για τον υγιή ανταγωνισμό- που προβλέπει την αλλοίωση της ενδεδειγμένης κατάταξης των ναυπηγείων σε κατηγορίες ανάλογα με τον πραγματικό βαθμό όχλησης που προκαλούν;

Συγκεκριμένα, προτίθενται να τροποποιήσουν την ανωτέρω ΚΥΑ, προκειμένου να θεραπεύσουν την καθόλα απαράδεκτη, αστήρικτη και αντιεπιστημονική διεύρυνση του ορίου της Β κατηγορίας περιβαλλοντικής κατάταξης και άρα τη διεύρυνση των περιπτώσεων που ουσιαστικά εξαιρούνται από την εφαρμογή της Οδηγίας περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων;

2.Προτίθενται επίσης να αναιρέσουν, την απαράδεκτη, αστήρικτη και αντιεπιστημονική ταύτιση των κατηγοριών περιβαλλοντικής κατάταξης με τις κατηγορίες όχλησης ;

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς κ.κ. Υπουργούς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Η κυβέρνηση προχωρά σκανδαλωδώς στην υλοποίηση ενός αντι-περιβαλλοντικού σχεδίου που ταυτόχρονα νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. »

Με την νέα σκανδαλώδη περιβαλλοντική κατάταξη των ναυπηγείων, όπως προκύπτει από τον προσαρτώμενο Πίνακα 1 «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες» με α/α 189: Ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, διάλυση και συντήρηση πλοίων και σκαφών στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β’ 3833/09.09.2020), «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)», επέρχεται η επιζήμια για το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον τροποποίηση των βαθμών όχλησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων των ναυπηγείων.

Το προηγούμενο όριο των 12 μέτρων πλοίων για την ένταξη στη χαμηλή όχληση ναυπηγικών δραστηριοτήτων δεκαπλασιάστηκε, εντάσσοντας πλέον και τα πλοία με μήκος μέχρι 120 μέτρα. Αυτό προέκυψε, γιατί η προϋπόθεση που θέτει η ΚΥΑ, ο αριθμός μορίων να υπερβαίνει τα 90 ακόμη και για πλοία έως 120 μέτρα, προκειμένου να ενταχθούν στην Α2 κατηγορία μέσης όχληση, είναι απολύτως ανεπαρκής. Ακόμη και σε ανοργάνωτους χώρους υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Β κατηγορίας χαμηλής όχλησης, τα μόρια σαφώς δεν υπερβαίνουν τα 90.
Με αυτό τον τρόπο, οι μεταποιητικές δραστηριότητες πλοίων μήκους μέχρι 120 μέτρα καταλήγουν να εντάσσονται στην κατηγορία Β, δηλαδή χαμηλής όχλησης και που μπορούν πια να χωροθετηθούν σε όλες τις περιοχές . Ωστόσο οι δραστηριότητες των πλοίων αυτών μόνο χαμηλής όχλησης δεν είναι.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφασή τους οι Υπουργοί Ανάπτυξης& Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, προχώρησαν σ΄ αυτή τη σκόπιμη τροποποίηση, η οποία συνεπάγεται πως τα νέα ναυπηγεία με μεταποιητικές δραστηριότητες σε μεγάλα πλοία μήκους έως 120 μέτρων, θα εντάσσονται πλέον στη Β τοπικών και όχι σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατηγορία και στη χαμηλή όχληση αντί για την Α2 σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατηγορία και στη μέση όχληση.

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ουσιαστικά η υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνδυαστικά με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του ν. 4635/2019, Επενδύω στην Ελλάδα, όπως ισχύουν. Επίσης με αυτόν τον τρόπο εισάγεται η χωρίς τεκμηρίωση και μελέτη αλλαγή κατηγοριοποίησης διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων και ως προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και ως προς το κριτήριο των οχλήσεων και το συνολικό μείγμα χρήσεων γης της περιοχής.

Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα καιροσκοπικών επιχειρηματικών συμφερόντων του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, που θα απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση έκδοσης για τα ναυπηγεία τους Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). Σε αντίθεση με τις υγιείς, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που έχουν εφαρμόσει ήδη την περιβαλλοντική νομοθεσία στο σύνολό της.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιοι Υπουργοί κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης με την επίμαχη ΚΥΑ, απαλλάσσει όσους θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο από την υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ και έκδοσης ΑΕΠΟ, εντάσσοντας τους σε χαμηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής κατάταξης αλλά και απαλλάσσοντας τους από τις χωροταξικές απαγορεύσεις που μπορεί να υφίστανται βάσει των κατηγοριών των οχλήσεων, κατατάσσοντάς τους στη χαμηλότερη κατηγορία.

Επίσης, η κατάταξη σε Β κατηγορίας περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν απαιτεί γνωμοδοτήσεις συναρμοδίων υπηρεσιών και υπουργείων και οικείων περιφερειακών συμβουλίων, και δεν περιλαμβάνει διαδικασίες γνωστοποίησης και διαβούλευσης, με αποτέλεσμα να αφαιρεί από την τοπική κοινωνία και τους φορείς το θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα έκφρασης γνώμης.

Επιπλέον η περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Β, απαιτεί πολύ ασθενέστερους όρους και κριτήρια χωροθέτησης και κατ’ επέκταση συμβατότητα με τις κατά περίπτωση χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης της δραστηριότητας και πρακτικά νοθεύονται οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης της κάθε περιοχής. Υπογραμμίζεται ότι εν προκειμένω η εκτελεστική εξουσία, με την έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ, παρεμβαίνει ουσιωδώς στη χωροταξική οργάνωση των χρήσεων γης της χώρας, αρμοδιότητα που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Σ ανήκει στη νομοθετική εξουσία.

Όλα αυτά εξελίσσονται, κατά παράβαση των επιδιωκόμενων σκοπών της Σύμβασης Aarhus, του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1367/2006 «Κανονισμός Aarhus» και της απόφασης της 11ης/06/2018 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες και της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης και κατά παράβαση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) δηλαδή τις Οδηγίες 2011/92/ΕΕ και 2014/52/ΕΕ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον».

Συνοψίζοντας, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση ενός σκανδαλώδους, αντι-περιβαλλοντικού σχεδίου που ταυτόχρονα νοθεύει τον υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των αρμοδίων Υπουργών, που επισημάνθηκαν ανωτέρω.
Αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα επιφέρουν τη ραγδαία συρρίκνωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, ήδη επιβαρυμένης περιβαλλοντικά, μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, ιδίως της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δήμου Περάματος.
Στο ίδιο πλαίσιο, με την επίμαχη ΚΥΑ οι αρμόδιοι Υπουργοί κ.κ. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, έρχονται να συμπληρώσουν την - με κάθε κόστος - αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης, προς εξυπηρέτηση των αεριτζίδικων ιδιωτικών συμφερόντων, ακόμη και με τη χρήση αθέμιτων ανταγωνιστικών πρακτικών εις βάρος της μεσαίας επιχειρηματικής ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, οι εκπρόσωποι της οποίας θα συμπιεστούν από έναν εξοργιστικά, αθέμιτο ανταγωνισμό.
Βάσει των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να ανακαλέσουν την ανωτέρω σκανδαλώδη Κοινή Υπουργική Απόφασή τους - τόσο για το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και για τον υγιή ανταγωνισμό- που προβλέπει την αλλοίωση της ενδεδειγμένης κατάταξης των ναυπηγείων σε κατηγορίες ανάλογα με τον πραγματικό βαθμό όχλησης που προκαλούν;
Συγκεκριμένα, προτίθενται να τροποποιήσουν την ανωτέρω ΚΥΑ, προκειμένου να θεραπεύσουν την καθόλα απαράδεκτη, αστήρικτη και αντιεπιστημονική διεύρυνση του ορίου της Β κατηγορίας περιβαλλοντικής κατάταξης και άρα τη διεύρυνση των περιπτώσεων που ουσιαστικά εξαιρούνται από την εφαρμογή της Οδηγίας περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων;

2.Προτίθενται επίσης να αναιρέσουν, την απαράδεκτη, αστήρικτη και αντιεπιστημονική ταύτιση των κατηγοριών περιβαλλοντικής κατάταξης με τις κατηγορίες όχλησης ;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Ραγκούσης Ιωάννης

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωσνταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παππάς Νίκος
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία

σύνδεσμος

Περισσότερα άρθρα